Indiske kvinner faller ut av arbeidslivet

Beedi_factory_near_Nileshwaram,_Kerala,_IndiaDet er et paradoks at India har hatt en stabil økonomisk vekst de siste årene samtidig som færre og færre kvinner deltar i arbeidslivet. Bare 25.5 prosent av kvinner i arbeidsfør alder har jobb eller ser etter jobb i India. Andelen kvinner i arbeidslivet er dobbelt så høy i Bangladesh som i India, og både Nepal og Sri Lanka har høyere kvinnedeltakelse enn India.

Grunnen til denne lave deltakelsen er komplisert, og består av både kulturelle forklaringer, kjønnsdiskriminering og mangel på ressurser. I følge Shamika Ravi, forsker hos Brookings India, trenger India en holdningsendring hos myndighetene for å forbedre forholdene for kvinner. Årets budsjett er ett av flere tegn på at dette fortsatt mangler. Kvinner ligger langt bak menn når det gjelder sosiale indikatorer, som utdannelse, helse, økonomisk mobilitet og lignende, og at bare 4.5 prosent av budsjettet for 2016/2017 skal brukes på å forbedre den spesifikke situasjonen for kvinner blir derfor sett på som for lite.

MGNREGA som forbilde

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), retten til arbeid, ble vedtatt i 2005, og har gitt mange kvinner tilgang til jobb i rurale India. MGNREGA er en progressiv lov når det gjelder å ta hensyn til kvinner. Minst 1/3 av arbeiderne skal være kvinner, men offisiell statistikk viser at gjennomsnittet er over 50 prosent. Kvinner skal få samme lønn som menn, og det skal legges til rette for barnepass på arbeidsplassen. women-and-work-in-India

MGNREGA erkjenner at det finnes kjønnsforskjeller i India, og at disse må tas høyde for når kvinner skal inn i arbeidslivet. Kvinner som har jobb under MGNREGA har sagt at de får en viktigere rolle i husholdningen når de har en inntekt og deres meninger blir mer verdt. De får også større frihet til å forbedre sin egen situasjon. Forskning viser at økt kvinnedeltakelse i MGNREGA fører til at flere barn går på skole og at både mor og barn får bedre helse. MGNREGA mangler fortsatt å tilrettelegge selve arbeidet for kvinner. Arbeidet som blir utført skal være manuelt kroppsarbeid, som blant annet inkluderer å grave brønner, lage vanningssystemet og veiarbeid. Dette er i hovedsak tilrettelagt for arbeidsføre menn, uten å tenke på at kvinner ikke alltid vil kunne utføre hardt kroppsarbeid på samme nivå som menn.

Økt fødselspermisjon

India endret nylig loven som dekker fødselspermisjon for kvinner i India, ved å øke permisjonen for kvinner i den private sektor fra 12 uker til 26 uker. Økt permisjon vil kunne ha en positiv effekt på kvinners lønn og deltakelse i arbeidslivet på lengre sikt, ved å gi kvinner større jobbsikkerhet. Frykten er derimot at endringen i loven kan føre til økt diskriminering av kvinner i arbeidslivet, og derfor redusere kvinnedeltakelsen ytterligere. Svært få kvinner er ansatt i formell sektor i India, så loven vil ha liten effekt for de fleste kvinner, som er ansatt i uformell sektor, og dermed ikke dekket av arbeidslover.Women-Empowerment

Hvorfor er det viktig med kvinner i arbeid?

IMFs sjef Christine Lagarde mener India kunne fått en 27 % netto økning i bruttonasjonalprodukt hvis like mange kvinner som menn deltok i arbeidslivet. Hvis kvinner og barns helse blir bedret av at kvinner arbeider under MGNREGA, og flere barn går på skole, burde det være liten tvil om at flere kvinner i arbeidslivet generelt vil være til stor fordel for India. For å få til dette må kvinners posisjon styrkes på alle nivåer i samfunnet, og myndighetene trenger å legge til rette for kvinner i arbeidslivet.

Trine Mordal Jørgensen

Leave a comment

Your email address will not be published.


*