Indias middelklasse og troen på framtiden

shopping_in_IndiaEn stor middelklasse trekkes ofte fram når Indias økte betydning i internasjonal økonomi diskuteres. Samtidig trekkes denne gruppen fram når man skal forklare politiske og sosiale endringer i dagens India. Man får lett inntrykk av at Indias framtid ligger i hendene til denne noe vage «middelklassen».  Kan dette stemme?

Om India i det hele tatt har en middelklasse og hvem som eventuelt faller inn under en slik merkelapp har lenge blitt diskutert i engere kretser av intellektuelle og akademikere. Nå løfter den engelskspråklige avisen The Hindu diskusjonen ut av auditoriene. Det er et tiltak som er verdt å følge. For hvordan bør den indiske middelklassen defineres og hva er deres eventuelle betydning for både India og verden som sådan?

Prosjektet baserer seg på en spørreundersøkelse av snaut 70 000 tilfeldig utvalget indere. Den ble sponset av Lok Foundation og gjennomført av Center for the Advanced Study of India (CASI) ved University of Pennsylvania i samarbeid med Carnegie Endowment of International Peace (CEIP).

Et viktig funn er at 49 prosent av de spurte mener selv de tilhører middelklassen. Riktignok er det store forskjeller mellom delstater, men andelen er likevel overraskende stor. Blant disse som verken er rike eller direkte fattige er det en liten underrepresentasjon av folk med relativt sett lav utdannelse og lav inntekt. Følgelig er det flere med en relativt god inntekt og høyere utdannelse som indentifiserer seg som middelklasse.

Mer interessant er korrelasjonen mellom de som opplever at personlige økonomiske utsikter forbedres og tilhørighet til middelklassen. Kanskje vi her har nærmer oss en definisjon? Opplevelsen av sosio-økonomisk vekst og framgang for seg og sine? Likevel gjenstår mange spørsmål, som om middelklassen kan betegnes som en klasse i konvensjonell forstand hvor i alle fall en viss andel kan tenkes å dele noen generelle syn på samfunnet, utvikling og politikk? En gruppe som kan være med å styre India i en bestemt retning?

At denne gruppen har et mer positivt syn på den økonomiske utviklingen kan føre til handlinger som er førende for Indias utvikling. De vil være mer investeringsvillige enn resten av befolkningen, trolig også når det gjelder barns utdannelse. De vil tørre å ta opp større lån hos formelle institusjoner, øke forbruket av produkter av visse produkter som biler, importerte matvarer, elektronikk, klær, etc. Når det gjelder politikk oppførsel er det lite som tyder på at middelklassen er med på å omdefinere det politiske terrenget. Det er kun en forsvinnende liten overvekt i denne gruppen som for eksempel stemte BJP ved valget i vår, sammenlignet med dem som ikke definerte seg selv som middelklasse.

Dette får Devesh Kapur fra CASI og Milan Vaishnav fra CEIP til å hevde at den selvutnevnte middelklassen er et resultat av tre endringsprosesser: økonomisk vekst i service-sektoren, økt urbanisering og flere med høyere utdannelse.

I hvilken grad disse endringen er årsaken eller vel så mye et resultat av en fremvoksende middelklasse diskuterer han ikke. Her er det fristende å hevde at dette må forstås som gjensidig forsterkende prosesser.

Endringene omfatter forbrukspreferanser, jobbmuligheter og demografiske endringer. I tillegg er det fasinerende at en stor del av Indias befolkning plasserer seg selv inn i en «ny» klasse på tvers av regionale og mer tradisjonelle gruppeinndelinger. Hvilke sosiale og politiske konsekvenser dette kan få er høyst usikkert. Men en ting synes sikkert, slike funn som her blir presentert vil raskt finne veien inn i retorikken til de som tjener på å framstille India som et land i fortsatt vekst og med uante investeringsmuligheter. Så gjenstår det å se hvem i India som vil tjene på den framstillingen.

Geir Heierstad

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. India og framtiden: En ny vår for pessimismen | Fokus INDIA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*